گروه درمانی

گروه درمانی بهترین انتخاب برای درمان اعتیاد می‌باشد،چرا؟

آشنایی با انواع تفکر – تفکر ایستا و تفکر رشد

شناخت رفتارهای اعتیادی . اسمارت ریکاوری – ویدئوی آموزشی

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد -ویدئو آموزشی . قسمت ۲

تاثیر باور در مسیر درمان اعتیاد -ویدئو آموزشی . قسمت ۱

احساس گناه و بی کفایتی در مسیر رهایی از اعتیاد – قسمت ۲

احساس گناه و بی کفایتی در مسیر رهایی از اعتیاد – قسمت ۱

ویدئو آموزشی – بلوغ فکری برای رها شدن از اعتیاد – قسمت ۳

ویدئو آموزشی – بلوغ فکری برای رها شدن از اعتیاد – قسمت ۲

ویدئو آموزشی – بلوغ فکری برای رها شدن از اعتیاد – قسمت ۱

ویدئو آموزشی – چگونگی ایجاد تعادل قسمت ۲

ویدئو آموزشی – موضوع تعیین هدف و هدف گذاری

ویدئو آموزشی – چگونگی ایجاد تعادل قسمت ۱