شناخت رفتارهای اعتیادی . اسمارت ریکاوری – ویدئوی آموزشی

شناخت درمان هوشمندانه – اسمارت ریکاوری . ویدئوی آموزشی

درمان هوشمندانه یا SMART RECOVERY چیست و چگونه عمل می کند؟